93,75

9789085620983
1
304
Gebonden
Prelum Uitgevers
Bindwijze: GebondenOmvang: 304Uitgever: Prelum Uitgevers
De mondzorg bij bijzondere zorggroepen is in Nederland en België de afgelopen jaren sterk verbeterd. Toch kan het altijd nog beter. Nu steeds meer mensen met een beperking niet meer in instellingen leven wordt hun beroep op de ‘gewone’ tandarts en mondhygiënist groter. Dat maakt het essentiëler om als professional kennis op te doen over de tandheelkundige behandeling van mensen met een beperking. Voor hen is een mooie en gezonde mond extra belangrijk, omdat dat de bejegening door anderen verbetert. Een goede preventie verkleint de kans op problemen zoals pijn en ontsteking, die juist door mensen met een verstandelijke beperking slecht aangegeven kunnen worden. Dit unieke boek Mondzorg bij mensen met een beperking geeft praktische informatie en uitgebreide casuïstiek over verschillende beperkingen en syndromen. Het bevat bovendien aanwijzingen voor het opstellen en uitvoeren van een goed behandelplan en een efficiënte behandelaanpak. De problematiek die het meest voorkomt in de gehandicaptenzorg en waarbij het van belang is dat het tandheelkundig team er kennis van heeft, wordt besproken. Mondzorg bij mensen met een beperking is een praktische en onmisbare handleiding voor tandartsen algemeen practici, tandartsen specialisten, mondhygiënisten en zij die hiervoor in opleiding zijn. Het boek is rijk geïllustreerd met 121 full colour afbeeldingen.
Voorwoord
1 Gehandicaptenzorg
1.1 Inleiding
1.2 Woon- en ondersteuningsvormen
1.3 Schoolvormen
1.4 Vormen van dagbesteding of werk
1.5 Observatieklinieken
1.6 Disciplines
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
2 Soorten beperkingen
2.1 Verstandelijke beperking
2.2 Lichte verstandelijke beperking
2.3 Niet-aangeboren hersenletsel
2.4 Lichamelijke beperking
2.5 Ernstige meervoudige beperkingen (emb)
2.6 Neurologische aandoeningen
2.7 Zintuigstoornis
Samenvatting
Aanbevolen literatuur en naslagwerken
3 Communicatie
3.1 Inleiding
3.2 Algemeen
3.3 Spraakstoornissen
3.4 Totale communicatie
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
4 Probleemgedrag
4.1 Inleiding
4.2 Automutilatie
4.3 Voedingsproblemen
4.4 Rumineren
4.5 Pica
4.6 Agressie
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
5 Psychopathologie bij mensen met een verstandelijke beperking
5.1 Inleiding
5.2 Gedragsstoornis
5.3 Autismespectrumstoornissen
5.4 adhd
5.5 Schizofrenie
5.6 Depressieve stoornis
5.7 Angststoornissen
5.8 Persoonlijkheidsstoornissen
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
6 Tandheelkundige diagnostiek
6.1 Inleiding
6.2 Anamnese
6.3 Mondonderzoek
6.4 Aanvullend onderzoek
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
7 Tandheelkundige problemen
7.1 Inleiding
7.2 Cariës
7.3 Parodontale afwijkingen
7.4 Orthodontische afwijkingen
7.5 Endodontische afwijkingen
7.6 Gebitstraumata
7.7 Gebitsslijtage
7.8 Aangeboren gebitsafwijkingen
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
8 Tandheelkundige behandelmogelijkheden
8.1 Algemeen
8.2 Problemen, risico’s
8.3 Hulpmiddelen behandeling
8.4 Behandeltips
8.5 Preventie
8.6 Orthodontie
8.7 Behandeling van bruxisme
8.8 Behandeling van erosies
8.9 Behandeling van traumata
8.10 Prothetische voorzieningen
8.11 Behandeling van speekselproblemen
8.12 Behandeling van automutilatie
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
9 Behandelstrategie
9.1 Inleiding
9.2 Tandartsangst
9.3 Angstreducerende technieken
9.4 Gedragsbeïnvloeding
9.5 ‘Physical restraint’
9.6 Farmacotherapie
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
10 Medische problemen
10.1 Algemeen
10.2 Epilepsie
10.3 Gastro-oesofageale refluxziekte (gorz )
10.4 Slikstoornissen
10.5 Aspiratiepneumonie
10.6 Obesitas
10.7 Diabetes mellitus
10.8 Obstipatie
10.9 Medicatie
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
11 Specifieke aandoeningen en syndromen
11.1 Downsyndroom
11.2 Rettsyndroom
11.3 Fragiele-X-syndroom
11.4 Prader-willisyndroom
11.5 Angelmansyndroom
11.6 Tubereuze sclerosecomplex
11.7 Turnersyndroom
11.8 Epidermolysis bullosa
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
12 Ouderen met een beperking
12.1 Algemeen
12.2 Dementie
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
13 Allochtonen met een beperking
13.1 Verschillen tussen allochtonen en autochtonen met een beperking
13.2 Visie op beperkingen in niet-westerse culturen
13.3 Taalbarrières
13.4 Omgangsvormen
13.5 Adviezen voor het tandheelkundig team
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
14 Scholingsmogelijkheden
Aanbevolen literatuur
Appendix
Relevante websites
Begrippen- en afkortingenlijst
Over de auteurs
Literatuurlijst
bijlage 1 Sociale/pedagogische vragenlijst
bijlage 2 Algemene richtlijn hypodontie
bijlage 3 Criteria volgens de DSM-IV-tr van de autistische stoornis
Beeldverantwoording
Register

Dyonne Broers (1968) is tandarts-angstbegeleiding en tandarts-gehandicaptenzorg. Ze is directeur zorg bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (sbt) te Amsterdam en is coördinator van de postinitiële masteropleiding tot tandarts-gehandicaptenzorg en opleider aan de postinitiële masteropleiding tot tandarts-angstbegeleiding. Ze heeft diverse publicaties op haar naam staan, verzorgt cursussen en presentaties en heeft zitting in verschillende commissies en besturen.

De volgende personen verleenden hun medewerking aan dit boek:

Henk Algra (1950) werkt als gedragswetenschapper in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Tevens is hij verbonden aan de Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam. Hij schrijft regelmatig over opvoedingsvraagstukken. Ook verzorgt hij diverse cursussen en presentaties.

Hellen Blom-Reukers (1962) is tandarts-gehandicaptenzorg en tandarts-pedodontoloog. Zij maakt deel uit van het managementteam van het Centrum voor Tandheelkundige hulp in Bijzondere Gevallen in de Isala Klinieken te Zwolle en is opleider aan de postinitiële masteropleiding tot tandarts-gehandicaptenzorg. Zij geeft cursussen en presentaties en is lid van verschillende commissies en besturen.

Annelies Kraaijenhagen-Oostinga (1946) is tandarts- gehandicaptenzorg en verbonden aan het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van het HagaZiekenhuis te Den Haag. Ze is 36 jaar werkzaam geweest bij Ipse de Bruggen, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is zij opleider aan de postinitiële masteropleiding tot tandarts-gehandicaptenzorg. Ze geeft postacademisch onderwijs en verzorgt cursussen en presentaties voor tandartsen en voor werkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Prof. dr. Luc Martens (1956) is sinds 1980 voltijds gewoon hoogleraar bij de vakgroep Tandheelkunde aan de Universiteit van Gent en afdelingshoofd Kindertandheelkunde en Bijzondere Tandheelkunde bij het Universitair Ziekenhuis Gent. Internationaal was hij medestichter en president van de European Academy of Paediatric Dentistry (eapd). Hij was tevens de president van de International Association of Disability and oral Health(iadh). Recent werd prof. Martens benoemd tot gasthoogleraar bij acta-sbt te Amsterdam.

Prof. dr. Ad de Jongh (1956) is tandarts en gz-psycholoog. Hij is als bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen– vanwege de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (sbt) – verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (acta). Daarnaast is hij Honorary Professor aan Salford University in Manchester. Hij is coördinator van de postinitiële masteropleiding tot tandarts-angstbegeleiding en heeft zich gespecialiseerd in onderzoek naar en de behandeling van traumagerelateerde angststoornissen. De Jongh is (co)auteur van een groot aantal wetenschappelijke publicaties over angst en trauma (waaronder vijf boeken) en verzorgt diverse cursussen op dit terrein in binnen- en buitenland.

Mr. dr. Wolter Brands (1955) is hoofddocent sociale tandheelkunde aan het umc St Radboud in Nijmegen. Daarnaast is hij als tandarts werkzaam in een groepspraktijk en als rechter-plaatsvervanger verbonden aan de rechtbank in Utrecht. Hij heeft vele artikelen en lezingen in Nederland en daarbuiten op zijn naam staan. Hij vervult verschillende bestuursfuncties op het terrein van de gezondheidszorg, zo is hij onder meer president elect van de International Society for Dental Ethics and Law.

Dr. Leendert van Dam (1954) was als gedragswetenschapper lange tijd verbonden aan ’s Heeren Loo. Op dit moment werkt hij voor de Stichting Philadelphia Zorg. In 2004 promoveerde Van Dam samen met Miriam Roemer op een onderzoek naar de manier waarop ervaren begeleiders communiceren met zeer ernstig verstandelijk beperkte cliënten. Met de gegevens van dit onderzoek stelden zij een cursus samen voor onervaren begeleiders, die ze vele malen gegeven hebben. Op dit moment wordt de cursus in een train-de-trainer-variant aangeboden bij Vilans.

Denise van Diermen (1963) is arts en docent ziekteleer en medisch-tandheelkundige interactie (mti) en verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (acta). Zij verricht onderzoek, verzorgt medisch onderwijs aan studenten tandheelkunde en mondhygiëne, geeft postacademisch onderwijs en verzorgt regelmatig lezingen en publicaties op het gebied van mti.

Margriet Hoff (1947) is tandarts-gehandicaptenzorg. Ze was bijna twintig jaar als tandarts verbonden aan de afdeling Kindertandheelkunde van de subfaculteit Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen en is meer dan dertig jaar als tandarts werkzaam geweest in Mariëncamp te Rolde, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De afgelopen twintig jaar was zij werkzaam in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het umcg. Ontwikkelingsstoornissen van de harde tandweefsels hebben altijd haar bijzondere belangstelling gehad. Op dit gebied publiceerde zij een aantal artikelen in binnen- en buitenlandse tijdschriften.

Peter Makkesprijs voor Dyonne Broers

Tijdens het najaarssymposium van de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheid voor Gehandicapten (VBTGG}, op 25 november, is de Peter Makkesprijs uitgereikt aan Dyonne Broers. Deze prijs is door de VBTGG ingesteld om het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van angstbegeleiding in de tandheelkunde te stimuleren. Uit handen van de naamgever van de prijs ontving Broers een cheque van duizend euro voor al haar publicaties op het gebied van tandartsangst, waaronder haar recent verschenen standaardboek over mondzorg bij mensen met een beperking. Het bestuur van de VBTGG sprak voorts haar erkentelijkheid uit voor Broers grote inhoudelijke en organisatorische bijdrage aan het verder ontwikkelen van dit deel van de bijzondere tandheelkunde en voor haar rol in de postinitiële masteropleidingen tot Tandarts-Gehandicaptenzorg en Tandarts-Angstbegeleiding. Tijdens het congres hield Broers een referaat over patiënten met ongewone extractiewensen.

Nederlands Tandartsenblad, december 2011

BACK