49,75

9789085620976
1
356
gebonden boek
Prelum Uitgevers
Bindwijze: gebonden boek Omvang: 356 Uitgever: Prelum Uitgevers
Kooy, A.
Preventie, diagnostiek en behandelstrategieën volgens nieuwe richtlijnen

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) heeft zich ontwikkeld tot een vorm van preventieve geneeskunde met goede bewijskracht. Een voorwaarde voor de toepassing van CVRM is een voldoende hoog absoluut cardiovasculair risico bij de individuele patiënt. Dat risico is vooral verhoogd bij de patiënt met diabetes, reumatoïde artritis, chronisch nierlijden, een al bestaand cardiovasculair lijden, een belaste familieanamnese en/of een combinatie van risicofactoren.

Meerdere onderzoeken bekrachtigen de meerwaarde van een integrale multifactoriële aanpak, gericht op alle relevante risicofactoren. Daarbij is goede geneeskunde geen ‘getallengeneeskunde’ gericht op een bloeddruk of een cholesterolwaarde, maar geneeskunde met oog voor de patiënt als geheel, gericht op een positieve beïnvloeding van de kwaliteit van leven en de levensverwachting.

Preventieve geneeskunde is breder dan CVRM. Daarom is in het belang van de patiënt een brede visie van de zorgprofessional nodig. Welke consequenties hebben bepaalde behandelstrategieën? Welke keuzes maken we, ook als we ons richten op determinanten als gewicht, het risico op comorbiditeit, de kwaliteit van leven en de veiligheid van geneesmiddelen?

Met deze filosofie behandelt het Handboek cardiovasculair risicomanagement de diverse deelonderwerpen, verdeeld over zes thema’s (hart- en vaatziekten – cardiovasculaire risicopatiënten – cardiovasculaire risicofactoren – cardiovasculair risicomanagement – zorg op maat – toepassing in de praktijk) en 23 hoofdstukken, ondersteund door uitgebreid literatuuronderzoek. De nieuwe, multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement (herzien in 2011) geldt bij de risicoschatting en de behandelkeuzes onomstotelijk als leidraad.

Het Handboek cardiovasculair risicomanagement is een actuele, praktische en rijk geïllustreerde uitgave die is bedoeld voor vrijwel alle zorgprofessionals, zoals bijvoorbeeld huisartsen, internisten, cardiologen, bedrijfsartsen, (praktijk)verpleegkundigen en degenen die daarvoor in opleiding zijn.

Deel I Hart- en vaatziekten: epidemiologie, pathofysiologie en risicoschatting
1 Epidemiologie van hart- en vaatziekten
2 Pathofysiologie van hart- en vaatziekten
3 Risicoschatting van hart- en vaatziekten

Deel II Cardiovasculaire risicopatienten
4 De cardiovasculaire risicopatient met diabetes
5 De cardiovasculaire risicopatient met reumatoide artritis
6 De cardiovasculaire risicopatient met chronisch inflammatoir darmlijden
7 De cardiovasculaire risicopatient met chronisch nierlijden

Deel III Cardiovasculaire risicofactoren
8 Leefstijl en hart- en vaatziekten
9 Bloeddruk en hart- en vaatziekten
10 Het atherogene lipidenprofiel
11 Hypoglykemie: klinisch relevant voor hart- en vaatziekten?
12 Nieuwe risicofactoren en risicomarkers voor hart- en vaatziekten
13 Weging van risicofactoren voor de kans op een hartinfarct
14 Weging van risicofactoren voor de kans op een beroerte
15 Hart- en vaatziekten: relevante geslachtsverschillen

Deel IV Cardiovasculair risicomanagement: behandelstrategieen volgens de nieuwe richtlijn
16 Niet-medicamenteuze behandelstrategieen bij CVRM: de nieuwe richtlijn
17 Medicamenteuze behandelstrategieen bij CVRM: de nieuwe richtlijn

Deel V Zorg op maat: bewuste behandelkeuzes en succesfactoren bij CVRM
18 Lichaamsgewicht stuurt mee in de behandelkeuzes
19 Preventie van hart- en vaatziekten via incretines
20 Therapietrouw
21 Polyfarmacie bij de cardiovasculaire risicopatient
22 Kosteneffectiviteit bij CVRM

Deel VI Toepassing
23 Casuistiek, kennistest

Dr. Adriaan Kooy is internist en vasculair geneeskundige in het Ziekenhuis Bethesda en sedert 2008 directeur van het Bethesda Diabetes Research Centrum te Hoogeveen. Hij is initiator en hoofdonderzoeker van de HOME-studie (HOME is acroniem voor Hyperinsulinaemia: the Outcome of its Metabolic Effects). Tijdens dit lange termijnonderzoek naar de (cardiovasculaire) effecten van metformine versus placebo bij patiënten met type 2 diabetes en insulinetherapie heeft hij promovendi begeleid in nauwe samenwerking met prof. dr. Coen Stehouwer, resulterend in meerdere proefschriften. De oogst van deze onderzoekslijn duurt nog voort met thans twee nieuwe promovendi.
Naast deze activiteiten was Kooy geruime tijd vicevoorzitter (1998-2002) en voorzitter (2005-2008) van de Medische Staf in het Ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen.
Als docent schrijft en geeft hij geaccrediteerde nascholingen in den lande voor apothekers, huisartsen, internisten en andere zorgprofessionals over onderwerpen als complexe hypertensie, cardiovasculair risicomanagement, strategische laboratoriumdiagnostiek, polyfarmacie en de oudere patiënt.
Als wetenschappelijk onderzoeker publiceert hij in vooraanstaande tijdschriften, is hij reviewer voor de British Medical Journal en Diabetes Care, alsmede redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie.
BACK